کسایی در اولین دیدار به محمد موسوی چه گفت؟

استاد هنگام دیدار چه گفتند؟

محمد موسوی: گفتند که بهتر است کمی ساز بزنم. من هم نواختم و البته خود استاد کسایی هم اندکی نی نواخت و  بعد با همان لهجه شیرین اصفهانی به من گفتند : جوون تو همه فوت و فن نی نوازی را بلدی و نیازی به آموزش بیشتر نداری . برو همین اجراهای رادیو را گوش کن و ردیف کار کن و کارتو رشد بده.

مصاحبه با همشهری آنلاین، تیر ۱۳۹۱

پاسخ دهید