واکنش‌های به دف‌نوازی بیژن کامکار در موسیقی دستگاهی

هنگامیکه شروع به دف نوازی در گروههای موسیقی کردید مخالفتی با دف نوازی شما نشد؟
بیژن کامکار: چرا، خیلی، از آنجاییکه دف در خانقاه ها نواخته می شد و افراد خانقاه تعصب خاصی براداب و مناسک خود دارند لذا مخالفتهای زیادی صورت گرفت. حتی یکی از دراویش مشهور سنندج برخورد بدی با من کرد تا آنجا که میخواست مرا حذف کند چراکه این ساز را می زنم. البته همین آدم سی سال بعد در فستیوال ذکر و ذاکرین به اردشیر گفته بود که می خواهد مرا ببینید و روی ماهم را ببوسد. اما سی سال پیش مخالفت می شد. حتی به من گفتند برو با دایره و تنبک پدرت برقص این ساز حرمت دارد و مال خانقاه است. من هم گفتم اتفاقا میخواهم به این ساز حرمت بدهم؛ هدف و آرزویم این است.
نکته مهم تر اینست که دف مختص دراویش قادری نبوده و در اصل مال موسیقی ایرانی است.شما تمام ادبیات ما را ببینید که دف، چنگ و رباب در اشعارمان هست. مثلا در اشعار قدیم ما از تنبک اسمی برده نشده چون چهارصدسال است که درموسیقی ما حضور یافته و از زمان صفویه به امروز آمده و تغییر شکل یافته ی تمپوی عربهاست. عربها از گل آنرا ساخته اند و ما به علت وفور درخت ان را از چوب ساختیم و برایش نفیر درست کردیم. اما دف تاریخ دو هزار ساله دارد و در غار نوشته ها و شعرها و نقاشیهای ما همیشه حضور داشته است.
چرا دف ساز خانقاه شده بود؟
بیژن کامکار: اما چرا دف در خانقاه بوده؟ برای اینکه همیشه در ایران به خاطر حضور افکار مخالف و تعصبی، موسیقی در وضعیت نامشخص حلال و حرامی بوده به همین علت برای بقا در خانقاه بست نشست. همانگونه که وقتی جان کسی در خطر باشد می رود در امامزاده بست می نشیند تا در امان بماند دف هم اینگونه شد که در خانقاه بست نشست تا از وضعیت نامشخص جان سالم به در ببرد. همانگونه که کمانچه هم میرود در مراسم آیینی لرها و یا تنبور به مراسم آیینی اهل حق پناه می برد و برخی سازها هم که از ایران می روند مثل عود که بین اعراب می رود و چنگ، ساز قدیم ما می رود روسیه و دیگر برنمی گردد. دراویش کردستان این دین را به گردن دف دارند که آن را از گذر سخت تاریخ نجات دادند و به امروز منتقل کردند. و من در سال ۱۳۵۵دف را از بست نشینی خانقاه درآوردم و به موسیقی ایران بازگرداندم. و یک شبه ره صدساله را پیمودم.
حضور و گسترش این ساز در موسیقی ردیف-دستگاهی به نسبت موسیقی محلی و خانقاهی چطور بود؟
بیژن کامکار: اولین کنسرتهایم در جشن هنر شیراز با شجریان و لطفی با آدمهای معتبر و در مکانهای بسیار معتبر برگزار شد. جذابیت این ساز بود که مردم را گرفت و حضور آن را گسترش داد. این را پای من نگذارید.
پذیرفته شدن این ساز در موسیقی دستگاهی برمی گردد به فرهنگ و شور و روحیه مردم. چون مردم ما می دانستند این ساز از جنس خودشان است آن را پذیرفتند. و بارها گفته ام دف متعلق به مردم و مال موسیقی ایرانی است.اشعار حافظ و مولانا پر از دف است. دف با این زنجیرها و حلقه هایش که دراویش آن را نفس دف می دانند در خانقاه بوده که بخشی از موسیقی ایران است.
آیا با وجود ساز کوبه ای دیگر در موسیقی دستگاهی آنهم وقتی تنبک حضور دارد مخالفت نشد؟
بیژن کامکار: بسیاری فکر می کنند دف آمده تا حضور تنبک را کمرنگ کند که اصلا و ابدا اینطور نیست. نه تنها حضور سازی را کمرنگ نکرده بلکه موجب آرایش صوتی بهتر و بیشتر ارکستر و گروه شده است. در تمام کارهایم درکنار دف تنبک را بکار برده ام. در کارهایم تنبک نقش تاس خانقاه را بازی می کند چراکه در خانقاه دف و تاس در کنار هم هستند. دف شکوه بیشتری به ارکستر و گروه می دهد.
گفتگو با روزنامه فرهیختگان، سال ۱۳۹۲

پاسخ دهید