تفاوت ساز کسایی، به صورت حضوری و رادیویی برای محمد موسوی چه بود؟

یک سوالی می خواستم بپرسم  و آن اینکه شما ساز استاد را از رادیو می شنیدید و بعدها هم که با استاد رابطه ای دوستانه برقرار کردید، از نزدیک هم سازشان را شنیدید، تفاوت این دو را چگونه دیدید؟

محمد موسوی: من عادتم بود که تمام کارهای استاد کسایی را داشتم و از روی آنها تقلید می کردم،اما تا آن سال ها که ساز استاد را از نزدیک شنیدم ماجرا تفاوت کرد.

چطور؟

محمد موسوی: آن زمان بود که متوجه شدم ای کاش زودتر این اتفاق می افتاد.چرا که من دنبال صدایی می گشتم که از رادیو شنیده بودم،صدایی که با اکو و دستگاه های حساس ضبط شده بود،حال آنکه صدای نی ای که از استاد و در حضورشان می شنیدم تفاوت بسیاری با آنچیزی داشت که از رادیو می شنیدم. صدا بسیار لطیف و بم ها بسیار دلنشین بود و نفس ها از شکم حاصل می شد. به خصوص من فکر می کردم که ویبراسیون ها تنها از لب ایجاد می شود که این طور نبود. بنا بر این به تصحیح این تکنیک ها پرداختم و هر روز که می گذشت ،ابعاد بیشتری از ساز ایشان برای من عیان می شد.

مصاحبه با همشهری آنلاین، تیر ۱۳۹۱

پاسخ دهید