درباره ما

سیکُرُن بر موسیقی اصیل ایرانی متمرکز است. موسیقی‌ای که یکی از مظاهر فرهنگ ملی ماست و در سینه میلیون‌ها ایرانی در تاریخ جای گرفته و به نسل‌های بعدی چون ما منتقل شده است.

• ماموریت ما: اشاعه موسیقی اصیل ایرانی در جامعه
• ارزش‌ها ما: راستی، حقیقت‌جویی

هرگز از پرسیدن سوال اجتناب نکنید. برای تماس با من، اشکان واحدی، مدیر وبسایت سیکُرُن، به نشانی‌ام در تلگرام پیام دهید.

اشکان واحدی-مدیر وبسایت سیکُرُن